Regulamin Programu Partnerskiego

ARTYKUŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program partnerski Sklepu WinISO.pl został utworzony i jest prowadzony przez Sklep WinISO.pl. w celu promocji usług i towarów należących do oferty oferty sklepu za pomocą dostępnych na stronie narzędzi i umieszczanych ich na Stronach Partnerów.

Uczestnictwo w Programie partnerskim Sklepu WinISO.pl polega na odpłatnym udostępnieniu Sklepowi WinISO.pl powierzchni na Stronach Partnerów, w celu umieszczenia Kreacji Reklamowych prowadzących do sklepu. Sklep WinISO.pl z tytułu udostępnienia powierzchni na Stronach partnerów uiszczać będzie na rzecz uczestników Programu partnerskiego Sklepu WinISO.pl (Partnerów) wynagrodzenie na zasadach i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

ARTYKUŁ II – ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM

Uczestnikiem Programu partnerskiego Sklepu WinISO.pl (Partnerem) może zostać pełnoletnia osoba fizyczna bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługują prawa do Strony WWW, a która przystąpi do Programu partnerskiego poprzez zarejestrowanie się i założenie konta na stronie sklep.winiso.pl.

Partner może mieć tylko jedno konto w Programie partnerskim bez względu na liczbę Stron WWW, na których udostępnia powierzchnię. W przypadku Partnerów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – dopuszczalne jest posiadanie dwóch kont, z których jedno konto dotyczyć będzie Stron WWW związanych z działalnością gospodarczą Partnera, a drugie konto związane będzie ze Stronami WWW nie związanymi z działalnością gospodarczą Partnera. Dla każdego z takich dwóch kont przewidziana jest odrębna rejestracja. Niedopuszczalne jest zakładanie kont w Programie partnerskim, bez zgody administratora sklepu, jeśli uprzednio Umowa została rozwiązana przez administratora sklepu z winy Partnera. W przypadku naruszenia przez Partnera zapisu ust. 2, konto może zostać zablokowane, a ponadto może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy. Partner musi posiadać tytuł prawny do dysponowania Stroną WWW zgłoszoną do Programu partnerskiego przez cały okres trwania Umowy.

ARTYKUŁ III – OGRANICZENIA TEMATYKI STRON ORAZ NIEDOZWOLONE CZYNNOŚCI

Partner zobowiązany jest do powstrzymania się od:

 • umieszczenia na Stronie WWW treści naruszających prawo lub normy obyczajowe, a w szczególności:
  • treści pornograficznych,
  • treści naruszających dobra osobiste innych osób,
  • treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami lub religiami,
  • treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
 • wykorzystywania Strony WWW w celu niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  • nieuprawnionego udostępniania w jakikolwiek sposób plików lub linków do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też pośredniczenia w nielegalnym udostępnianiu materiałów objętych ochroną prawnoautorską,
  • udostępniania treści o charakterze szkodliwym takich jak np. wirusy, “konie trojańskie”, dane zawierające “pluskwy” bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy a także hiperłącza do nich,
  • zamieszczania treści lub podejmowania innych działań naruszających zasady uczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych,
  • wprowadzania w błąd odwiedzających Stronę WWW, w szczególności co do jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej towarów i usług lub w inny sposób;
 • umieszczenia Kreacji Reklamowych aktywowanych automatycznie po wejściu na Stronę WWW,
  • regularnej i automatycznej aktywacji Kreacji Reklamowych przy pomocy oprogramowania oraz uzyskiwania Kliknięć i Konwersji na drodze umów między użytkownikami Internetu lub za pomocą samodzielnego aktywowania Kreacji Reklamowych oraz umieszczania Kreacji Reklamowych w systemach “pay-to-click” lub “click-harvester” bądź innych systemach, skryptach, programach lub metodach mających na celu wygenerowanie sztucznych Kliknięć i Konwersji,
  • samodzielnego i nieuzgodnionego z Sklep WinISO.pl umieszczenia kodu Kreacji Reklamowych na innej stronie aniżeli Strona WWW, której powierzchnia jest przedmiotem Umowy, w szczególności w okienku typu “pop-up”, “pop-down”, “interstitial” lub innym niestatycznym i nieintegralnym elemencie strony oraz na oddzielnej stronie, uruchamianej jednocześnie ze stroną właściwą, wiadomości typu “Instant Messaging”,
  • uzależnienia dostępu do usług oferowanych przez Partnera za pośrednictwem Strony WWW Partnera od Kliknięcia, dokonania Konwersji bądź akcji, za którą Partner może mieć naliczoną Prowizję, a także oferowanie jakiekolwiek korzyści materialnej lub niematerialnej, w tym korzyści dla właściciela strony bądź innych osób w zamian za powyższe działania,
  • rozsyłania masowej informacji o Stronie WWW lub przekierowania zawartego w hiperłączu do użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy wykorzystaniu dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.) bądź samodzielnego i nieuzgodnionego z Sklep WinISO.pl umieszczenia Kreacji Reklamowych na stronie o charakterze “łańcuszka szczęścia” lub innej stronie służącej do masowego przesyłania, a także umieszczanie Kreacji Reklamowych w sposób powodujący naruszenie zasad pozycjonowania Serwisu przez wyszukiwarki internetowej
  • wykorzystania w Programie partnerskim strony, co do której Partner uniemożliwia administratorowi programu partnerskiego jej weryfikację,
  • naruszenia zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),
  • umieszczania kreacji i linków reklamowych nie wygenerowanych za pomocą panelu administracyjnego lub narzędzia API, oraz ingerowanie w kod linku odsyłającego do strony sklep.winiso.pl,
  • działania lub zaniechania Partnera negatywnie wpływają na dobre imię Sklep WinISO.pl lub w inny sposób szkodzą renomie Sklep WinISO.pl.

ARTYKUŁ IV – WYNAGRODZENIE NALEŻNE PARTNEROWI

Za udostępnienie powierzchni na Stronie Partnera w związku z zamieszczeniem na niej Kreacji Reklamowych Partner będzie otrzymywał Wynagrodzenie ustalane według zasad przyznawania Prowizji, o których mowa w punktach poniższych. W przypadku gdy Kliknięcie przez użytkownika Internetu w Kreację Reklamową Partnera spowoduje przeniesienie go do stron Sklepu WinISO.pl, nastąpi oznaczenie użytkownika identyfikatorem Partnera i zapisanie tej informacji w pliku Cookie na komputerze użytkownika Internetu. W związku z tym, użytkownik Internetu zostanie przypisany do Partnera:

 • do czasu wygaśnięcia ważności pliku cookie lub
 • do momentu, kiedy użytkownik Internetu kliknie w Kreację Reklamową z identyfikatorem innego Partnera (w takiej sytuacji użytkownik zostaje automatycznie przypisany do innego Partnera), lub
 • do momentu, kiedy użytkownik kliknie w link lub formę reklamową nieposiadającą identyfikatora Partnera (w takiej sytuacji użytkownik nie zostaje przypisany do żadnego Partnera). Czas ważności pliku cookie widoczny jest dla Partnerów w Panelu administracyjnym i może ulegać zmianie. O przedmiotowych zmianach każdorazowo Partner zostanie poinformowany komunikatem w Panelu administracyjnym, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Partnerowi naliczana jest prowizja od:
 • zamówień dokonanych przez użytkowników na produkty sprzedawane w sklepie, gdy:
  • odwiedził sklep wchodząc tam bezpośrednio, tzn. wpisują adres domeny Sklep WinISO.pl w przeglądarce internetowej lub wybierając link z listy zapisanych linków w przeglądarce internetowej, posiadając ważny plik cookie, o którym mowa powyżej lub,
  • użytkownik odwiedził sklep klikając na Kreację Reklamową z identyfikatorem danego Partnera, posiadając ważny plik cookie, o którym mowa powyżej
 • do zamówień dokonanych przez użytkowników na produkty sprzedawane w sklepie. Prowizja odnotowywana jest na koncie Partnera wówczas gdy transakcja użytkownika zostanie sfinalizowana i dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W momencie odstąpienia użytkownika od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i zwrotu produktu sklepowi, administrator uprawniony jest do potrącenia naliczonej prowizji. Wysokość Prowizji prowizji podana jest w Panelu użytkownika a jest on dostępny po zalogowaniu się do Partnera na swoje konto. Wysokość Prowizji jest widoczna dla Partnera w Panelu administracyjnym i może być ustalana przez administratora indywidualnie dla każdego Partnera. Sklep WinISO.pl stosuje mechanizm eliminowania Konwersji z IP Partnera oraz Konwersji, które uznaje za nieprawidłowe lub powtórzone. Za takie Konwersje nie jest naliczana prowizja. W przypadku gdy w wyniku błędu technicznego Partnerowi zostanie naliczona nieprawidłowa kwota, administrator zastrzega sobie prawo do odpowiedniej korekty salda Partnera, o czym niezwłocznie powiadomi Partnera w drodze korespondencji elektronicznej.

ARTYKUŁ V – WYPŁATA ŚRODKÓW

Partner może dokonać każdorazowo wypłat środków zgromadzonych w ramach Programu partnerskiego po uzyskaniu salda na koncie w wysokości minimum 150 zł. Partner może dokonywać wypłat środków zgromadzonych w ramach Programu Partnerskiego do 25 dnia każdego miesiąca.

Aby dokonać wypłaty, Partner musi zgłosić chęć wypłaty środków w Panelu administracyjnym, gdzie zobowiązany jest do zdefiniowania danych, o których mowa w punktach poniżej. Przedmiotowe dane Partner powinien uzupełnić w Panelu administracyjnym. Jeżeli dane do wypłat nie zostaną zdefiniowane, Partner może jedynie gromadzić środki w Programie partnerskim, które będą dodawane do salda Partnera. Do czasu uzupełnienia danych nie będzie możliwości dokonania wypłaty i Partner nie może tymi środkami w żaden sposób dysponować, dokonywać jakichkolwiek potrąceń itp.

W Programie Partnerskim dostępne są następujące formy wypłaty zgromadzonych środków:

 • Wypłata za pośrednictwem systemy PayPal (wymagane jest podanie adresu email skojarzonego z kontem PayPal Partnera)

close

👉🏻Nie możesz tego przegapić

Podaj swój adres email aby otrzymywać powiadomienia o nowościach i promocjach.

Dla wszystkich zapisanych rabat na start w wysokości 💵 10%.

Spokojnie, nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.