Polityka prywatności

Bezpieczeństwo danych osobowych traktujemy jako priorytet. Dbamy o to, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”). Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu sklep.winiso.pl dostępnego pod adresem https://sklep.winiso.pl jest Administrator serwisu www.winiso.pl, kontakt email: [email protected]

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI 

 1. Jako Administrator danych osobowych, przykładam dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkowników.
 2. My, a także firmy z nami współpracujące, z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione do tego przez Administratora.
 3. Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.
 4. Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:

 1. Korzystających ze Sklepu:
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 2. Rejestrujących konto w Sklepie, w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie m.in. rejestracji konta użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 3. Dokonujących zakupu w Sklepie, w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawartej w ramach Sklepu, lub działania podejmowanego na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia, a także rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. związanych z rachunkowością i wystawianiem faktur VAT, rozpatrzenia reklamacji czy zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
 4. Kontaktujących się z Administratorem, w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;
 5. Publikujących opinie o produktach w Sklepie, w celu publikacji opinii wystawionej przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono jednak niezbędne dla potrzeb komunikacji z Państwem, a także zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez nas umowy.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług. Jednakże w przypadku braku wyrażenia na nie zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować celem przedstawienia Państwu naszej aktualnej oferty. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartych umów, a także po ich zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia.
 2. W przypadku wystawienia faktury VAT Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
 3. Jeżeli korzystają Państwo z usług elektronicznych, Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas trwania usługi oraz do 3 lat od jej zakończenia.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:  
  • żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,
  • dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
  • czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania,
  • żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też żądania jego ograniczenia,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu wycofania zgody.
 3. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. 
 4. Mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 5. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać e-mail na adres [email protected]

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, a w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie, współpracującym z Administratorem:  
  • dostawcy zakupionych przez Państwa produktów lub usług,
  • dostawcy usług utrzymania i rozwoju Serwisu, dostawy usług hostingowych,
  • dostawcy poczty elektronicznej,
  • dostawcy programów do wysyłki wiadomości elektronicznych w imieniu Administratora,
  • dostawcy systemów do wystawiania faktur,
  • podmioty obsługi klienta,
  • podmioty obsługi finansowo-księgowej,
  • firmy kurierskie,
  • podmioty pośredniczące w płatnościach,
  • podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora.
 3. Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez Administratora. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Administrator  przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione do następujących podmiotów: 

 1. Meta Platforms Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność fanpage’a Administratora; Informacje o standardach prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta Platforms Inc oświadczyła, że wdrożyła standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603.
 2. Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który umożliwia analizę ruchu w Serwisie; Informację o standardach prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google oświadczyło, że wdrożyło nowe standardowe klauzule umowne, o których możesz przeczytać tutaj:

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

 1. Państwa  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje wobec Państwa. 
 2. Państwa dane osobowe mogą być profilowane w celu dostosowania treści i spersonalizowania kierowanej do Państwa oferty. Nie będzie mieć to żadnego negatywnego wpływu na Państwa prawa i wolności.
close

👉🏻Nie możesz tego przegapić

Podaj swój adres email aby otrzymywać powiadomienia o nowościach i promocjach.

Dla wszystkich zapisanych rabat na start w wysokości 💵 10%.

Spokojnie, nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.